ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ είναι ένας ιδιωτικός  μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη

Λάρισα και κύριες δραστηριότητες την εκπόνηση αναπτυξιακών  μελετών,  την

έρευνα και  βελτίωση  της  προσφερόμενης  κατάρτισης   και  την  υλοποίηση

εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.